Phát động cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Thứ sáu - 09/09/2016 15:56

UBND TP THỦ DẦU MỘT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 

 

Số:    1187    /PGDĐT-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

        Thủ Dầu Một, ngày    07    tháng  9  năm 2016

V/v phát động cuộc thi Vận dụng

kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn và cuộc thi

Dạy học theo chủ đề tích hợp

 năm học 2016-2017

 

     
 

 

                              Kính gửi:     Hiệu trưởng các trường THCS.

                                                    

              Thực hiện công văn số 1591/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp;

              Phòng GDĐT phát động cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

              I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

  1. Mục đích Cuộc thi

      - Khuyến khích học sinh vận dụng các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống trong thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

      - Thúc đẩy việc gắn kết kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “Học đi đôi với hành”;

      - Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

   2. Nội dung Cuộc thi

       Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

    3. Đối tượng dự thi: tất cả học sinh THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

    4. Sản phẩm dự thi

        Sản phẩm dự thi là một bài viết của một 01 học sinh hoặc nhóm 02 học sinh chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. (cấu trúc bài dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo)

    5. Tổ chức Cuộc thi

       - Phòng GDĐT phát động Cuộc thi đến các trường THCS trong thành phố Thủ Dầu Một, số lượng phân bổ tối thiểu như sau:

         + Trường hạng 1: 4 sản phẩm/trường

         + Các trường còn lại: 3 sản phẩm/trường

       - Các trường tập hợp sản phẩm của học sinh gửi về Phòng GDĐT trước ngày 26/11/2016

       - Phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để chọn những sản phẩm tốt nhất gửi dự thi cấp tỉnh.

 

   6. Tiêu chí chấm thi

       - Tình huống đặt ra phải mang tính thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

       - Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bậc được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

      - Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi;

      - Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu thuyết phục, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

      - Thang điểm: Xem tại công văn 1556/SGDĐT-DGTrH ngày 14/9/2015.

    7. Xếp giải Cuộc thi

                  Gồm các giải: Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích.

 

             II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

                1. Mục đích Cuộc thi

                   - Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

                   - Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

                   - Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên với nhau.

                 2. Nội dung Cuộc thi

                     Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014).

                  3. Đối tượng dự thi: Tất cả giáo viên THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

                  4. Sản phẩm dự thi

                      Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB), bao gồm:

                   - Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực;

                   - Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clip, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học …;

                   - Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

                 5. Hồ sơ dự thi gồm:

                    - Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II)

                    - Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III)

                    - Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB)

                 6. Tổ chức Cuộc thi

                    - Phòng GDĐT phát động Cuộc thi tới các trường THCS trong thành phố Thủ Dầu Một; số lượng không giới hạn (mỗi trường ít nhất 02 sản phẩm)

         - Các trường tập hợp sản phẩm của giáo viên gửi về Phòng GDĐT trước ngày 26/11/2016.

         - Phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để chọn những sản phẩm tốt nhất gửi dự thi cấp tỉnh.

       7. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

         - Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng  lực và phẩm chất của học sinh.

         - Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

         - Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

         - Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kỹ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

         - Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển các năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề …

         - Sử dụng thiết vị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lý, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động Dạy – Học và nâng cao hiệu quả dạy học.

         - Kết quả dạy học: Các kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình giáo dụng phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của học sinh.

        8. Giải thưởng Cuộc thi:

            Các giải dành cho giáo viên dự thi gồm: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.

Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện, đây là một trong những tiêu chí để xét thi đua giữa các trường trong năm học 2016 - 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo về Phòng GDĐT để giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                              (Đã ký)   

- Sở GDĐT;

- Lưu: VT, PT.                                                                                     

                                                                                            Nguyễn Văn Chệt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Thăm dò dư luận

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập7
  2. Hôm nay516
  3. Tháng hiện tại7,341
  4. Tổng lượt truy cập340,510
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây