Lịch thi HKII - Năm học: 2016 -2017

Thứ hai - 03/04/2017 07:45

Kế hoạch tổ chức kiểm tra HKII và lịch kiểm tra HKII - Năm học: 2016 -2017
PHÒNG GD – ĐT Tp. THỦ DẦU MỘT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
       
 
   
 
 
Số:     /KH- HP                                                           Hoà Phú, ngày 27 tháng 3   năm 2017
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIEÅM TRA HỌC KỲ II
(Năm học: 2016-2017)
 
Căn cứ  công văn số: 61/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 16/01/2017 của Sở GD–ĐT Bình Dương và công văn số : 378/PGDĐT-PT ngày : 22/3/2017 của phòng GD-ĐT Tp. Thủ Dầu Một : V/v Kiểm tra học kỳ 2, năm học 2016–2017
Hiệu trưởng trường THCS Hòa Phú thông báo đến toàn thể GV – HS kế họach ôn tập và kiểm tra học kỳ 2, năm học 2016 – 2017, như sau:
            I. VỀ ÔN TẬP:
Nội dung ôn tập là kiến thức trong chương trình học kỳ 2
GVBM lên kế họach ôn tập cho HS để kỳ kiểm tra đạt chất lượng tốt.
          II.TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 2:
            1/ Đề kiểm tra HK2:
 1. Sở GD-ĐT TP TDM ra đề kiểm tra  môn: 
+ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 6,7,8,9 và thực hiện kỹ năng nghe hiểu và nói khối 6,7,8,9 theo quy định tại công văn : 1796/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2014 của Sở GD–ĐT Bình Dương.
 1. Phòng GD-ĐT TP TDM ra đề:
 • Khối 6,7 : Các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
 • Khối 8,9 : Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
  1. Dạng đề kiểm tra học kỳ2 :
     - Văn, Toán, Sử, Địa  theo hình thức tự luận
     -  các môn còn lại theo hình thức Trắc nghiệm kết hợp với Tự luận (TL 7-TNKQ 3 )
 1. Thời lượng kiểm tra:
 • Các môn Sở GDĐT ra đề : Văn, Toán : 90 phút, các môn còn lại 60 phút
 • Các môn Phòng GDĐT ra đề : 45 phút
 • Các môn Trường ra đề :  45 phút
  1. Kiểm tra nghe:
 • Hình thức kiểm tra : Nghe và thực hiện theo yêu cầu của đề kiểm tra đã được giới thiệu năm học 2012- 2013( điểm 1,5/10)
  1.  Kiểm tra kỹ năng nói:
     - Hình thức kiểm tra: học sinh khối 6,7,8,9  bốc thăm đề tài, chuẩn bị, trình bày hoặc từng cặp học sinh nhìn tranh, trình bày và 2 giám khảo chấm trực tiếp.
     - Nội dung nói: đề tài từ các chủ đề đọc hiểu trong sách giáo khoa hiện hành.( điểm 1,5/10)
 
 2/ Lịch tổ chức kiểm tra:
- Thời gian kiểm tra  khối lớp 9 từ ngày : 24/4/2017 đến ngày : 29/4/2017. Lịch kiểm tra cụ thể kèm theo.
- Riêng các môn Thể dục, Tin học, Nhạc, Mỹ thuật, kiểm tra nói Anh  khối 9 thi từ  17/4/2017 đến 22/4/2017 )
- Thời gian kiểm tra  khối lớp 6,7,8 từ ngày : 8/5/2017 đến ngày : 13/5/2017. Lịch kiểm tra cụ thể kèm theo.
- Riêng các môn Thể dục, Tin học, Nhạc, Mỹ thuật, kiểm tra nói Anh  khối 6,7,8 thi từ  1/5/2017 đến 6/5/2017 )
III. CÁC QUI ĐỊNH KHI TỔ CHỨC KIỂM TRA:
1/ Sọan đề thi:
            - Mỗi GVBM ra đề thi: mỗi môn/ khối lớp:( bộ đề thi  + đáp án )  riêng biệt, có ma trận, thang điểm, rõ ràng, chính xác đến 0,25 điểm
            - Đề kiểm tra đề nghị được đánh máy vi tính có đáp án, biểu điểm rõ ràng, cụ thể phục vụ tốt cho tham khảo ra đề của Phòng. GVBM ra đề tham khảo: mỗi môn / khối lớp: 1 bộ đề thi tham khảo nộp về tổ trưởng duyệt, chỉnh sửa cho chính xác và nộp về PHT (kèm theo đĩa USB chứa bộ đề thi + đáp án) hạn chót trước ngày 3/4/2017 để nhà trường nộp  PGD  14/4 /2017. (Mỗi bộ đề thi đều có ghi ngày, tháng, năm và họ tên, chữ ký GVBM, Tổ trưởng).
           - Đề thi các môn sau khi tổ trưởng duyệt gởi qua gmail : emhoaphu@gmail.com đúng thời gian qui định trên.
            - Các môn trường ra đề : (02 đề thi + đáp án rõ ràng) nộp về tổ trưởng duyệt, chỉnh sửa cho chính xác và nộp về PHT (kèm theo đĩa USB chứa bộ đề thi + đáp án) hạn chót trước ngày 14/4/2017. (Mỗi bộ đề thi đều có ghi ngày, tháng, năm và họ tên, chữ ký GVBM, Tổ trưởng).
- HT và PHT chịu trách nhiệm duyệt đề lần cuối và chọn đề để cho kiểm tra; chịu trách nhiệm in ấn đề kiểm tra đảm bảo kỳ thi và bảo mật đến giờ thi môn đó.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu:
                        + Kiểm tra dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của HS trong phạm vi môn học, vừa sức HS.
                        + Phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và trọng tâm chương trình, thể hiện đúng mức độ về yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình GDPT được xác định trong chương trình và SGK của từng môn. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.  
                        + Phân lọai được trình độ HS và đánh giá đúng thực chất quá trình dạy và học. Tránh trường hợp tiêu cực trong khâu ra đề, coi chấm thi.
2/ Trước khi kiểm tra:
- Thông báo đến GV & HS kế họach ôn tập và lịch tổ chức kiểm tra.
- Ra các quyết định phân công CBGV ra đề thi, coi, chấm thi, cắt phách bài thi, …
- Chuẩn bị đầy đủ và chu đáo về CSVC để đảm bảo coi, chấm thi nghiêm túc.
- GVCN sinh họat HS về nội qui, qui chế kiểm tra, tránh tình trạng quay cóp, gian lận  trong kiểm tra HK I .
3/ Trong khi kiểm tra:
- Tổ chức coi thi bình thường, nhẹ nhàng, chu đáo, không gây căng thẳng nhưng phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp GV & HS vi phạm qui chế thi.
- Quản lý đầy đủ và chặt chẽ các lọai hồ sơ, bài kiểm tra không để mất mát hoặc xảy ra các trường hợp tiêu cực.
- CBGV được phân công trong buổi thi phải đảm bảo đúng giờ theo qui định.
- Trong giờ coi thi, giám thị không được làm việc riêng như chấm bài, vào điểm hoặc đọc sách, báo , … và ngồi đúng vị trí qui định của từng giám thị. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài mới thu bài HS, kiểm tra bài thi kỹ, đầy đủ và mang về VP nộp cho HT, PHT.
4/ Sau khi kiểm tra:
- HT, PHT và văn thư quản lý, giao bài cho GVBM chấm  (Bài thi được cắt phách theo qui định, GV chấm ghi rõ số điểm bằng chữ và số, ký tên vào bài thi), không chấm bài của lớp mình đang giảng dạy. Sau khi chấm xong, tổ chức hồi phách trả lại theo lớp và lên điểm.
- GVCN chịu trách nhiệm tính điểm TBCM học kỳ và đánh giá xếp lọai HS theo đúng thông tư 58 của Bộ GD & ĐT ban hành
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Sau thi, GVBM và GVCN nộp các báo cáo điểm, thống kê (theo mẫu) về VP- BGH chậm nhất ngày  3/5/2017 đối với khối 9 và 15/5/2017 đối với khối 6,7,8
 Riêng GVCN gởi danh sách HS giỏi, HS tiên tiến về VP ngày : 17/5/2017. Mỗi loại danh sách làm riêng một tờ giấy theo qui định có ghi rõ ĐTBhk, xếp lọai hạnh kiểm, học lực. Cuối danh sách có tổng kết, ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên và chữ ký GVCN.
           Tổ VP chịu trách nhiệm đóng tập đề thi, đáp án các môn thi và tổng hợp đóng tập các biểu mẫu báo cáo nộp về phòng GD&ĐT Tp. Thủ Dầu Một vào ngày  17/5/2017.
                                                                                                            KT. Hiệu trưởng
                                                                                                                        PHT
 
 
                                                                                                            NGUYỄN VĂN EM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (Năm học: 2016-2017)
Thời gian kiểm tra: CA SÁNG
 KHỐI 9 :Từ ngày 24/4/2017 đến hết ngày 29/4/2017 :
Khối
Thứ, Ngày
KL9
(Sáng)
GHI CHÚ

HAI
24/4 /2017

NGỮ VĂN
VẬT LÝ
 

BA
25/4/2017

LỊCH SỬ
SINH HỌC
 


26/4/2017

TOÁN
HÓA HỌC
 

NĂM
27/4/2017

GDCD
CÔNG NGHỆ
 

SÁU
28/4/2017

TIẾNG ANH
ĐỊA LÝ
 
        * Sáng tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 6 giờ 30  phút, đúng 7 giờ mở bì đề thi môn thứ nhất tại phòng HĐ và 7 giờ 10 phút phát đề tại lớp.
 * Chiều tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 12 giờ 30 phút, đúng 12 giờ 45 phút mở bì đề thi  môn thứ nhất tại phòng HĐ và 12 giờ 55 phát đề tại lớp.
* Nghỉ giải lao giữa 2 môn thi là 10 phút.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (Năm học: 2016-2017)
Thời gian kiểm tra:
CA SÁNG : KHỐI 6
CA CHIỀU : KHỐI 7-8
 KHỐI 6,7,8 :Từ ngày 8/5/2017 đến hết ngày 13/5/2017:
Khối
Thứ, Ngày
KL7
(Chiều)
KL8
(Chiều)
KL6
(Sáng)

HAI
8/5/2017

NGỮ VĂN
SINH HỌC
HÓA HỌC
LỊCH SỬ
NGỮ VĂN
VẬT LÝ

BA
9/5/2017

GDCD
CÔNG NGHỆ
NGỮ VĂN
SINH HỌC
GDCD
CÔNG NGHỆ


10/5/2017

TOÁN
ĐỊA LÝ
GDCD
CÔNG NGHỆ
TOÁN
ĐỊALÝ

NĂM

11/5/2017

TIẾNG ANH
LỊCH SỬ
  TIẾNG ANH
SINH HỌC

SÁU
12/5/2017

VẬT LÝ TOÁN
ĐỊALÝ
LỊCH SỬ

BẢY

13/5/2017
  VẬT LÝ
TIẾNG ANH
 
        * Sáng tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 6 giờ 30  phút, đúng 7 giờ mở bì đề thi môn thứ nhất tại phòng HĐ và 7 giờ 10 phút phát đề tại lớp.
 * Chiều tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 12 giờ 30 phút, đúng 12 giờ 45 phút mở bì đề thi  môn thứ nhất tại phòng HĐ và 12 giờ 55 phát đề tại lớp.
* Nghỉ giải lao giữa 2 môn thi là 10 phút.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò dư luận

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Thống kê truy cập
 1. Đang truy cập10
 2. Hôm nay90
 3. Tháng hiện tại10,103
 4. Tổng lượt truy cập343,272
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây