Nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở Năm học 2016- 2017

Thứ ba - 20/09/2016 13:25

     UBND TP THỦ DẦU MỘT               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                                              

 Số:    1384    /HD-PGDĐT                         Thủ Dầu Một, ngày    15  tháng 9  năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở

Năm học 2016- 2017

 

 
 

 

 

 

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1677/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một hướng dẫn các trường THCS thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Năm học 2016-2017 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, là năm thứ ba thực hiện Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/4/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tiếp tục thực hiện Chủ đề “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững” với Phương châm “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và Khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn việc đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; tổ chức tốt các phong trào dạy học, các hội thi có chất lượng hơn.

3. Tập trung nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. Tiếp tục triển khai lớp tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường.

5. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình.

6. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

          B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          I. Thực hiện kế hoạch phát triển, phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục

          1. Kế hoạch phát triển giáo dục

 Năm học 2016-2017, giáo dục THCS có 12 trường công lập, 05 trường ngoài công lập, 440 lớp, 16.334 học sinh (tăng 26 lớp, 1337 HS). Thực hiện kế hoạch tuyển sinh mới lớp 6 với 130 lớp, 4.281 học sinh, trong đó có 3 lớp tạo nguồn (91 học sinh), 03 lớp tiếng Anh tăng cường (93 học sinh).

2. Phổ cập giáo dục

2.1. Duy trì kết quả PCGD THCS đúng tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học theo Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện tốt đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, tăng cường phân luồng học sinh sau khi học hết lớp 9.

2.2 Có giải pháp hạ thấp học sinh yếu kém, chặn đứng tình trạng học sinh bỏ học. Giảm tỷ lệ học sinh kém dưới 1%.

2.3 Tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; điều tra tình hình, nguyên nhân  bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này;  thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

           3. Trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng

           Phòng GDĐT kiểm tra và đề nghị công nhận lại các trường THCS Chu Văn An, Nguyễn Thị Minh Khai, Chánh Nghĩa, Phú Cường, Nguyễn Văn Cừ  đạt chuẩn quốc gia trong HKI theo Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường THCS Phú Hòa, Nguyễn Viết Xuân báo cáo giữa chu kỳ (trong HKII); trường THCS Tương Bình Hiệp báo cáo chuẩn cuối năm học.

          Trường THCS Nguyễn Viết Xuân hoàn chỉnh hồ sơ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng, công nhận lại.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

1.2. Các trường tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.

2. Các trường đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (trường THCS: Phú Mỹ, Chánh Nghĩa, Nguyễn Văn Cừ). Thời gian dạy học buổi 2 cần bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với môn học và đối tượng học sinh.

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

3.1. Đối với môn tiếng Anh

           Các trường THCS phú Cường, THCS Định Hoà, THCS Nguyễn Thị Minh Khai, tiếp tục dạy tiếng Anh tăng cường theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          Trường THCS Chu Văn An xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ.

3.2. Đối với môn tiếng Nhật

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tiếp tục thực hiện dạy học tiếng Nhật cho học sinh lớp 6,7,8 (có nguyện vọng), theo đề án của tỉnh.

4. Chú trọng chất lượng giáo dục nghề phổ thông tại các trường, đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở.

5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, ma tuý học đường, an ninh trật tự … Thực hiện nghiêm túc không hút thuốc lá trong nhà trường.

6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT và hướng dẫn số 607/PGDĐT-PT ngày 21/12/2012, hướng dẫn số 978/PGDĐT-THCS ngày 03/10/2013 của Phòng GDĐT.

7. Các trường tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

8. Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống thực hiện đúng quy định (theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT).

III. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Quán triệt khẩu hiệu của ngành “Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật”.

- Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối;...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc sách,…

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục – Thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Các trường không tổ chức khảo sát đầu năm học.

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các Kỳ thi, kiểm tra định kỳ, từ khâu ra đề, coi, chấm đến nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá bài thuyết trình. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

 - Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, đề kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra.

- Đối với môn tiếng Anh, giáo viên chú ý triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết, kiểm tra học kỳ đối với khối lớp 9 đại trà kiểm tra 3 kỹ năng (nghe, đọc, viết); các lớp tạo nguồn, tăng cường tiếng Anh, khối 6,7,8 đại trà kiểm tra 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết);

- Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng “Trường học kết nối” về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

IV. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Các trường tổ chức tốt việc tập huấn cho giáo viên về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức hoạt động hướng nghiệp;...

- Thực hiện nghiêm túc bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên (theo TT 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của bộ GDĐT), các trường báo cáo kết quả tự bồi dưỡng vào cuối tháng 5/2017.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua mạng internet.

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ tiếng Anh đề nghị phải dự học đủ các lớp bồi dưỡng do Sở GDĐT tổ chức hoặc tự bồi dưỡng để đạt chuẩn theo yêu cầu.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên

- Triển khai diễn đàn trên mạng để chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng GDĐT (trực tiếp và qua mạng); chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn học đường.

3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

   Các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học…

V. Phát triển mạng lưới trường học, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

1. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển lớp tạo nguồn trường THCS Chu Văn An.

1.1. Trường THCS Chu Văn An thực hiện khung phân phối chường trình theo Quyết định số 2113/QĐ-SGDĐT ngày 28/8/2015 của Sở GDĐT; có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được yêu cầu học tập, bồi dưỡng và giảng dạy trong giai đoạn tới (2016-2020).

1.2. Các trường còn lại cần đầu tư nguồn lực, đội ngũ để phát triển mô hình nhà trường chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút học sinh học tập. Khuyến khích các trường có điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất thực hiện những mục tiêu, giải pháp như trường tạo nguồn.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

2.1. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; yêu cầu giáo viên các trường tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để nâng cao tỷ lệ trường dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

Lượng hoá thi đua giữa các trường THCS, trước mắt thực hiện trên 3 lĩnh vực:

- Tính hiệu quả giáo dục. (tỷ lệ TN THCS)

- Kết quả các hội thi, kỳ thi Olympic, kết quả thi lớp 10, …

- Nề nếp tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội họp, báo cáo, ...

Các trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, khuyến khích các  trường vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Các trường chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Phòng GDĐT.

Các trường nghiêm túc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Hiệu trưởng các trường quán triệt hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng cho hội đồng sư phạm và các đoàn thể trong nhà trường, thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của đơn vị và từng bộ phận, đảm bảo các nội dung yêu cầu, sát hợp với thực tế tình hình đơn vị.        

         Kế hoạch năm học cần tập trung thể hiện rõ các giải pháp, biện pháp thực hiện từng vấn đề, xác định các chỉ tiêu cơ bản mà nhà trường phấn đấu thực hiện trong năm học. Trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, các trường chú trọng đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học; việc tuân thủ quy chế chuyên môn; kết quả xây dựng nhà trường đổi mới quản lý, đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH.

          Các trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận chuyên môn) 02 bản kế hoạch năm học, hạn chót là ngày 20/9/2016 để phê duyệt./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG   

- Các trường THCS;                                                                                      (Đã ký)              

- Sở GDĐT Bình Dương;                                                                             

- UBND TP Thủ Dầu Một;                                                                  

- Lưu: VT, PT.                                                                Nguyễn Văn Chệt

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Thăm dò dư luận

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập1
  2. Hôm nay532
  3. Tháng hiện tại7,357
  4. Tổng lượt truy cập340,526
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây